Mandarin(P): yú, xū
Mandarin(Z): ㄩˊ, ㄒㄩ
Korean(Eum):
Korean(H/E): ⓐ어조사 우 ⓑ탄식할 우
Japanese(On): う, く [u, ku]
Japanese(Kun): ここに, ゆく [kokoni, yuku]
Cantonese: jyu1, jyu4
Vietnamese: vu
Hist. Tang: *hio, hio
------------------------------------------------------------
[u] Definition: in, on, at; go to; surname
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [7.1]
Total strokes: 3
Radical:
Traditional variant:
Other variant: ,
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E8E
Big Five: A45F
GB 2312: 5158
JIS X 0208-1990: 4818
KSC 5601-1989: 7345
Cangjie: MD
Four-corner Code: 1040.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10004.050
Kang Xi: 0086.060
CiHai: 63.302
Morohashi: 00252
Dae Jaweon: 0177.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (參見 ) I yú ㄩˊ 〔《廣韻》羽俱切, 平虞, 云。 〕 1.往, 去。 《書‧大誥》: “予惟以爾庶邦于伐 殷 逋播臣。” 孔 傳: “用汝眾國往伐 殷 逋亡之臣。” 2.取。 《詩‧豳風‧七月》: “晝爾于茅, 宵爾索綯。” 鄭玄 箋: “女(汝)當晝日往取茅歸, 夜作絞索以待時用。” 3.猶 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: yin3 zou 解释: 前导的马队。 南史·卷五十九·王僧孺传: “尝携僧孺至市, 道遇中丞卤簿, 驱迫坠沟中。 及是拜日, 于清道, 悲感不自胜。 ”  于 拼音: xu 解释: 表示感叹的意思。 通“吁”。 诗经·周南·麟之趾: “于嗟麟兮。 ”ㄩˊy  于 拼音: yu2 解释: 1. 去、 往。 文选·曹植·责躬诗: “仆夫, 于彼冀方。 ” 2. 取。 诗经·豳风·七月: “昼尔于茅, 宵尔索陶。 ”孟子·万章下: “杀越人于货, 闵不畏死, 凡民罔不譈。… …   Taiwan national language dictionary

 • — I yú 〈动〉 (1) (象形。 甲骨文字形, 表示气出受阻而仍越过。 本义: 超过) (2) 往; 去 [go] 之子于归, 宜其室家。 《诗·周南·桃夭》。 毛传: 于, 往也。 予惟以尔庶邦于伐殷, 逋播臣。 《书·大诰》 (3) 取 [take] 昼尔于茅, 宵尔索陶。 《诗·豳风·七月》 (4) 如; 好像 [look] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 【起源参考】 「于」源出:出自「姬」姓。以国名为氏。据《元和姓纂》和《广韵》所载,周武王第三子受封於邘国,称为邘叔,其後去邑旁为于,有于氏。为鲜卑族复姓所改。据《路氏》所载,东海于公裔孙随魏孝文帝南迁洛阳後,定居中原,代为汉姓「于」氏。唐代淳于氏为避唐宪宗李纯 之名讳(淳,纯同音)改为于氏。 【起源参考二】 中国的于姓和其它许多姓氏一样,其姓源的出处并不是单一的。它既有于姓后人改为他姓后,经过100多年的时间,又改回原来的于姓,又有因避皇帝名讳而改为于姓的人。可以说,于姓的来源共有三支,但… …   Chinese names (中国人的名字)

 • — 拼音:yin3 zou 前導的馬隊。 南史·卷五十九·王僧孺傳: “嘗攜僧孺至市, 道遇中丞鹵簿, 驅迫墜溝中。 及是拜日, 于清道, 悲感不自勝。”  拼音:xu 表示感嘆的意思。 通“吁”。 詩經·周南·麟之趾: “于嗟麟兮。” ㄩˊy  拼音:yu2 1. 去﹑往。 文選·曹植·責躬詩: “僕夫, 于彼冀方。” 2. 取。 詩經·豳風·七月: “晝爾于茅, 宵爾索陶。” 孟子·萬章下: “殺越人于貨, 閔不畏死, 凡民罔不譈。”   1. 在。 同“於”。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【우】 어조사; 하다; 가다; 크다; 굽히다 (迂) ; 탄식하다 二 (두이: 가슴을 뜻함) + (갈고리궐) 二부 1획 (총3획) [1] in; at; by; to [2] [v] go or proceed; take [3] a Chinese family name ウ·ここに 舌芒于劍 (설망우검) 혀는 칼보다 날카로움. 논봉 (論鋒) 이 날카로운 모양. 혀설; (까끄라기망; 어조사우; 칼검], 至于今 (지우금) 지금까지. 지금와서 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — <材>  财  財  䊷  于  纡  圩  玗  吁  訏  旴  盱  㐵  杅  紆  汙  <宇> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — yú (1) ㄩˊ (2) 介词(a.在, 如 生~北京 ; b.到, 如 荣誉归~老师 ; c.对, 如 勤~学习 ; d.向, 如 出~自愿 ; e.给, 如 问道~盲 ; f.自, 从, 如 取之~民 ; g.表比较, 如 重~泰山 ; h.表被动, 如 限~水平 )。 (3) 后缀(a.在形容词后, 如 疏~防范 ; b.在动词后, 如 属~未来)。 (4) 姓。 (5) 郑码: ADVV, U: 4E8E, GBK: D3DA (6) 笔画数: 3, 部首: 二, 笔顺编号: …   International standard chinese characters dictionary

 • — 우 어조사 3 strokes 방패간 …   Korean dictionary

 • 于歸 — (于歸, 于归) 出嫁。 《詩‧周南‧桃夭》: “之子于歸, 宜其室家。” 朱熹 集傳: “婦人謂嫁曰歸。” 馬瑞辰 通釋: “《爾雅》: ‘于, 曰也。 ’曰讀若聿, 聿、于一聲之轉。 ‘之子于歸’, 正與‘黃鳥于飛’、‘之子于征’為一類。 于飛, 聿飛也;于徵, 聿徵也;于歸, 亦聿歸也。 又與《東山》詩‘我東曰歸’《采薇》詩‘曰歸曰歸’同義, 曰亦聿也。 于、曰、聿, 皆詞也。” 明 孫仁孺 《東郭記‧一妾》: “在閨中雙雙聚首, 怕于歸不能相守。” 清 李漁 《蜃中樓‧雙訂》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 于归 — (于歸, 于归) 出嫁。 《詩‧周南‧桃夭》: “之子于歸, 宜其室家。” 朱熹 集傳: “婦人謂嫁曰歸。” 馬瑞辰 通釋: “《爾雅》: ‘于, 曰也。 ’曰讀若聿, 聿、于一聲之轉。 ‘之子于歸’, 正與‘黃鳥于飛’、‘之子于征’為一類。 于飛, 聿飛也;于徵, 聿徵也;于歸, 亦聿歸也。 又與《東山》詩‘我東曰歸’《采薇》詩‘曰歸曰歸’同義, 曰亦聿也。 于、曰、聿, 皆詞也。” 明 孫仁孺 《東郭記‧一妾》: “在閨中雙雙聚首, 怕于歸不能相守。” 清 李漁 《蜃中樓‧雙訂》:… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.